TEST
z Księgowości
Test

Sprawdź siebie,

Jak dobrze znasz -

księgowość

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDZIĆ
Za przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów odpowiedzialnośc ponosi:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 4 1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 4 1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 4 1. Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. 5. Kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów objętych ewidencją ilościowo-wartościową na składowiskach strzeżonych przeprowadza się:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 26 ust. 3 Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację: 2) zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 ust. 3 Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację: 2) zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 ust. 3 Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację: 2) zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Metoda przeprowadzenia inwentaryzacji zależy od:
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26. ust. 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26. ust. 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 26. ust. 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji, z zastrzeżeniem pkt 3, a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - drogą spisu ich ilości z natury, wyceny tych ilości, porównania wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
2) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej, należności, w tym udzielonych pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic;
3) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe - drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

Towary przyjęte w komis będące własnością innych jednostek:

Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
2. Inwentaryzacją drogą spisu z natury obejmuje się również znajdujące się w jednostce składniki aktywów, będące własnością innych jednostek, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Inwentaryzacji nie przeprowadza się:
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: 4. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: 4. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 26 1. Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: 4. Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
W wyniku inwentaryzacji towarów w hurtowni stwierdzono: 
niedobór towaru (dostawca XYZ jogurt malinowy) 100 szt. cena zakupu 3,00zł
nadwyżkę towaru (dostawca XYZ jogurt truskawkowy) 50 szt. cena zakupu 2,00 zł
Uznano, że towar był sprzedawany zamiennie i dokonano kompensaty różnic inwentaryzacyjnych. Wartość zaksięgowanej kompensaty niedoborów i nadwyżek została wyceniona na kwotę:
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji..
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji..
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Niedobory stwierdzone w czasie inwentaryzacji, uznane za niezawinione (udokumentowane):
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 15 ust. 1 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 15 ust. 1 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 15 ust. 1 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych spisu z natury zapasów należy ująć w księgach rachunkowych:
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
Odpowiedź nieprawidłowa:-(

Ustawa o rachunkowości Art. 27. 1. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. 2. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

To nowa branża dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze księgowości na odpowiednim poziomie.

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 5-6-7 września, podczas których dowiesz się o typowych błędach związanych z księgowością.
Nie zapomnij sprawdzić swojego maila.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze księgowości na odpowiednim poziomie.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 5-6-7 września, podczas których dowiesz się o typowych błędach związanych z księgowością.Nie zapomnij sprawdzić swojego maila.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ

Już się trochę znasz na księgowości

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz niektóre zagadnienia związane z księgowością. Ale to nie wystarczy, aby poprawnie i prawidłowo prowadzić pełną księgowość.


Dlatego...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 5-6-7 września, podczas których poznasz najczęściej popełniane błędy księgowe.Nie zapomnij sprawdzić swojego maila.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
To jest bardzo nieźle:)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

Bardzo dobrze znasz księgowość.

Ale domyślam się, że tego nie wystarczy, aby bezbłędnie prowadzić księgowość.


A co do błędów w księgowości: wiesz, że nawet jeśli masz jeden błąd, najprawdopodobniej dostaniesz karę :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 5-6-7 września, podczas których dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach księgowych.
Nie zapomnij sprawdzić swojego maila.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
10 października o 18:00
odbędzie się 1 webinar na temat
"Przychody podatkowe 2022"

Ustaw przypomnienie w swoim kalendarzu

teraz, żeby nie zapomnieć

KONTAKT
  • support@educount.pl
Made on
Tilda