Polityka prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego educount.pl (zwanego dalej: «Serwisem Internetowym»).

2. Dane osobowe zbierane przez Educount za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

3. Educount dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

4. Educount nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań, komentarzy lub próśb związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres support@educount.pl Lub pod numerem telefonu +48 573 504 578

§ 1 Rodzaj i cele przetwarzanych danych

1. Educount zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

a) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi odpłatnej w zakresie ,,Konsultacja" lub “Szkolenie” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) umożliwienia świadczenia usług bezpośrednio i drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony internetowych w tym dokonywania w nim transakcji;

c) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

d) obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);

e) przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych;

f) zapewnienie obsługi usług płatniczych;

g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

h) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

i) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);

j) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony;

3. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu;
d) numer NIP — w przypadku przedsiębiorców

4.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) numer telefonu.

5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna — prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Przekazanie danych osobowych do educount jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w przypadku składania zamówienia oraz korzystania z usług nieodpłatnych, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika oraz świadczenie na jego rzecz usług.

§ 2 Udostępnianie, przechowywanie danych:

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Educount przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Educount co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Educount korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Educount. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b) Administratorzy. Educount korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do państw trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Educount tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Educount i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata.
b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Educount tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

5. W przypadku skierowania żądania Educount udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody — podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych — podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją — wobec przetwarzania jego danych osobowych,
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,
c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Educount nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych («prawo do bycia zapomnianym») — podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego.

WAŻNE!

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Educount może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Educount. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Educount, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych — podstawa prawna: art. 18 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych — wówczas Educount ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych — wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy — ze względu na szczególną sytuację — ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych — podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b .uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu

6. Prawo do sprostowania danych — podstawa prawna: art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej określonej w niniejszej Polityce Prywatności.

7. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Educount spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak — z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań — Educount nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania — o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

8. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9. Użytkownik ma prawo żądać od Educount przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

10.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami

1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, NIP, REGON.

2.Dane przetwarzane będą w celach:

а) zawarcia umowy,
b) wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy,
c) komunikacji z reprezentantami/osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy,
d) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
e) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

4. Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług Educount.

5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Educount poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: support@educount.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2023

Made on
Tilda