TEST
z ewidencji
indywidualnej działalności gospodarczej
Test

Sprawdź siebie,

jak dobrze znasz

księgowość indywidualnej działalności gospodarczej

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDZIĆ
Przedsiębiorca prowadził działalność od 01.05.2020 roku oraz korzystał ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Działalność była zawieszona w okresach:

a. 01.09.2020 – 31.01.2021
b. 01.07.2021 – 30.09.2021
c. 01.05.2022 – 31.05.2022

W 2022 osiągnął przychody w wysokości 350 tys. zł. Przedsiębiorca przewiduje, że w 2023 roku jego przychody będą mniejsze i na pewno zmieszczą się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł. W jakiej wysokości będzie opłacał składkę zdrowotną w 2023 roku?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2023 roku osiągnął przychody w wysokości 300 tys. zł, poniósł koszty w wysokości 35 tys. zł oraz opłacił składki społeczne ZUS w wysokości 15 tys. zł. Ile wyniesie składka zdrowotna za 2023 rok oraz jaką kwotę zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od dochodu?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzący JDG i zatrudniający pracowników w oparciu o stosunek pracy wypłacił pracownikom wynagrodzenia za styczeń 08.02.2024 r., natomiast składki ZUS obliczone na podstawie ww. wynagrodzeń wpłacił do ZUS 25.03.2024 r. W jakim okresie i w jakich kolumnach PKPiR przedsiębiorca ujmie powyższe koszty?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

Przedsiębiorca prowadzący JDG otrzymał od kontrahenta fakturę za zakup związany z prowadzoną działalnością, wystawioną ręcznie, przy pomocy bloczku do wystawiania faktur, jednak nie zawierała ona pieczątki i podpisu sprzedawcy. Czy przedsiębiorca może ująć taki dokument w PKPiR?

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzący JDG, w ramach której prowadzi handel artykułami biurowymi, otrzymał fakturę, na której znajdowały się następujące pozycje:

a. 28 szt. notesów A4 w cenie 3 zł za sztukę, w sumie 84 zł – 25 notesów przeznaczonych będzie do sprzedaży, 3 notesy przedsiębiorca zamierza wykorzystać w działalności.
b.10 segregatorów w cenie 15 zł za sztukę, w sumie 150 zł – wszystkie będą przeznaczone do sprzedaży.
c. Usługa transportu segregatorów – 20 zł (zamówienie było podzielone na dwie paczki, paczka zawierająca notesy  przesłana była bezpłatnie)

W których kolumnach PKPiR przedsiębiorca ujmie powyższe wydatki?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Wspólne opodatkowanie małżonków jest wykluczone, jeśli jedno z małżonków jest przedsiębiorcą i:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Jaką stawkę ryczałtu powinien stosować przedsiębiorca prowadzący działalność wielobranżową? Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności przypisane zostały w ustawie do stawek: 17%, 14%, 12% i 8,5%.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

To nowy obszar dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić ewidencję indywidualnej działalności gospodarczej.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 8-9-10 kwietnia, podczas których dowiesz się o typowych błędach w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić ewidencję indywidualnej działalności gospodarczej.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 8-9-10 kwietnia, podczas których dowiesz się o typowych błędach w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.


PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ

Zajmujesz się już księgowością JDG

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz już niektóre elementy prawidłowej ewidencji w indywidualnej działalności gospodarczej, ale to nie wystarczy, aby bezbłędnie prowadzić księgowość JDG


Dlatego...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 8-9-10 kwietnia, podczas których poznasz najczęściej popełniane błędy w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej

PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie — zasady ustalania".


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Jest nieźle :)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

To bardzo dobrze. Widać, że prowadzisz ewidencję indywidualnej działalności gospodarczej.

Ale myślę, że rozumiesz, iż to nie wystarczy, aby uniknąć błędów.


A błąd w księgowości, nawet jeśli jest jeden, to najprawdopodobniej będzie skutkował karą :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 8-9-10 kwietnia, podczas których dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach księgowego w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie — zasady ustalania".


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
8 kwietnia o 18:00
zaczynamy pierwszy bezpłatny webinarium na temat

"TOP 11 wskazówek: jak rozliczać JDG"

Zaznacz w swoim kalendarzu
już teraz, żeby nie zapomnieć
Made on
Tilda