TEST
z ewidencji
indywidualnej działalności gospodarczej
Test

Sprawdź siebie,

Jak dobrze znasz -

księgowość indywidualnej działalności gospodarczej

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDZIĆ
Przedsiębiorca prowadził działalność od 01.05.2020 roku oraz korzystał ze zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Działalność była zawieszona w okresach:

a. 01.09.2020 – 31.01.2021
b. 01.07.2021 – 30.09.2021
c. 01.05.2022 – 31.05.2022

W 2022 osiągnął przychody w wysokości 350 tys. zł. Przedsiębiorca przewiduje, że w 2023 roku jego przychody będą mniejsze i na pewno zmieszczą się w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł. W jakiej wysokości będzie opłacał składkę zdrowotną w 2023 roku?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Odpowiedzi a i c są niepoprawne, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2h ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym jedynie kiedy przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą – w podanym przykładzie działalność była zawieszona przez miesiąc w 2022 roku.

W związku z powyższym niepoprawna jest również odpowiedź e.
Odpowiedź d jest niepoprawna ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedsiębiorca wpłaca różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2023 roku osiągnął przychody w wysokości 300 tys. zł, poniósł koszty w wysokości 35 tys. zł oraz opłacił składki społeczne ZUS w wysokości 15 tys. zł. Ile wyniesie składka zdrowotna za 2023 rok oraz jaką kwotę zapłaconej składki zdrowotnej przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od dochodu?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

W przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym, zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z kolei zgodnie z art. 79a ust. 1 powyższej ustawy składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym wynosi 4,9% podstawy.
Dodatkowo, zgodnie z art. 30c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o składki zdrowotne opłacone w roku podatkowym, przy czym łączna kwota odliczonych składek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów, która w 2023 roku wynosi 10200 zł.

W związku z powyższym prawidłowe obliczenia do zadania to:
4,9% * (300 tys. – 35 tys. – 15 tys.) = 12250 zł – wysokość składki zdrowotnej.
Kwota składki zdrowotnej przekracza 10200 zł, więc do odliczenia przysługuje 10200 zł.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzący JDG i zatrudniający pracowników w oparciu o stosunek pracy wypłacił pracownikom wynagrodzenia za styczeń 08.02.2024 r., natomiast składki ZUS obliczone na podstawie ww. wynagrodzeń wpłacił do ZUS 25.03.2024 r. W jakim okresie i w jakich kolumnach PKPiR przedsiębiorca ujmie powyższe koszty?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 12 PKPiR przeznaczona jest do wpisywania wynagrodzeń brutto wypłacanych pracownikom, natomiast do wpisywania składek ZUS obciążających pracodawcę przeznaczona jest kolumna 13. W związku z tym odpowiedzi a i d są niepoprawne.
Zgodnie z art. 22 ust. 6ba i 6bb ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłacone w terminie wynagrodzenia są kosztem miesiąca, którego dotyczą, natomiast składki ZUS obciążające pracodawcę są kosztem tego samego miesiąca, pod warunkiem opłacenia ich w terminie.
W podanym przykładzie wynagrodzenia za styczeń były wypłacone w terminie (do 10 lutego), natomiast składki ZUS zapłacone były po terminie (po 20 lutego). W związku z tym składki nie mogą być kosztem miesiąca, którego wynagrodzenia dotyczą.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

Przedsiębiorca prowadzący JDG otrzymał od kontrahenta fakturę za zakup związany z prowadzoną działalnością, wystawioną ręcznie, przy pomocy bloczku do wystawiania faktur, jednak nie zawierała ona pieczątki i podpisu sprzedawcy. Czy przedsiębiorca może ująć taki dokument w PKPiR?

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Wystawianie faktur reguluje Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W art. 106e ust. 1 tej ustawy zawiera katalog informacji, które musi zawierać faktura. W tym katalogu nie ma mowy o pieczątce i podpisie.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Przedsiębiorca prowadzący JDG, w ramach której prowadzi handel artykułami biurowymi, otrzymał fakturę, na której znajdowały się następujące pozycje:

a. 28 szt. notesów A4 w cenie 3 zł za sztukę, w sumie 84 zł – 25 notesów przeznaczonych będzie do sprzedaży, 3 notesy przedsiębiorca zamierza wykorzystać w działalności.
b.10 segregatorów w cenie 15 zł za sztukę, w sumie 150 zł – wszystkie będą przeznaczone do sprzedaży.
c. Usługa transportu segregatorów – 20 zł (zamówienie było podzielone na dwie paczki, paczka zawierająca notesy  przesłana była bezpłatnie)

W których kolumnach PKPiR przedsiębiorca ujmie powyższe wydatki?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów kolumna 10 przeznaczona jest do wpisywania zakupu towarów handlowych (tutaj zakup segregatorów i części notesów, która przeznaczona będzie do sprzedaży), kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze (tutaj koszt transportu segregatorów przeznaczonych do sprzedaży). W kolumnie 13 wpisuje się koszty niewymienione w kolumnach 10-12, stąd właśnie tam trafić powinien koszt zakupu notesów przeznaczonych do firmowego użytku.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Wspólne opodatkowanie małżonków jest wykluczone, jeśli jedno z małżonków jest przedsiębiorcą i:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wspólne opodatkowanie małżonków nie ma zastosowania, jeśli choćby jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowy lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody:
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Jaką stawkę ryczałtu powinien stosować przedsiębiorca prowadzący działalność wielobranżową? Poszczególne rodzaje prowadzonej działalności przypisane zostały w ustawie do stawek: 17%, 14%, 12% i 8,5%.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera przepisów mówiących o konieczności stosowania najwyższej ze stawek, jakimi objęte są przychody z różnych działalności, ustalania stawek indywidualnych oraz zakazujących korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania przedsiębiorcom wykonującym działalność wielobranżową.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

To nowy obszar dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić ewidencje indywidualnej działalności gospodarczej.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 18-19-20 marca, podczas których dowiesz się o typowych błędach księgowego w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie znasz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić ewidencje indywidualnej działalności gospodarczej.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 18-19-20 marca, podczas których dowiesz się o typowych błędach księgowego w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.


PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ

Zajmujesz się już księgowością

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz już niektóre elementy prawidłowej ewidencji w indywidualnej działalności gospodarczej, ale to nie wystarczy, aby poprawnie i bezbłędnie prowadzić księgowość JDG


Temu...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 18-19-20 marca, podczas których poznasz najczęściej popełnianych błędach księgowego w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej

PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
To jest bardzo nie źle:)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

I to bardzo dobrze, prowadzisz ewidencję indywidualnej działalności gospodarczej.

Ale myślę, że rozumiesz, że to nie wystarczy, aby uniknąć błędów.


A błąd w księgowości, nawet jeśli jest jeden, to najprawdopodobniej dostaniesz karę :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 18-19-20 marca, podczas których dowiesz się o najczęściej popełnianych błędach księgowego w ewidencji indywidualnej działalności gospodarczej.PS: Jutro wyślę Ci wideo na temat "Składka zdrowotna na ryczałcie - zasady ustalania".


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra:)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
18 marca o 18:00
zaczynamy pierwszy bezpłatny webinarium na temat
"Księgowość w JDG 2024: rozliczenie składki zdrowotnej, koszty w KPiR i forma opodatkowania"
Zaznacz w swoim kalendarzu
już teraz, żeby nie zapomnieć
Made on
Tilda