TEST
z KPiR
Test

Sprawdź siebie,

jak dobrze znasz

książkę przychodów i rozchodów

Sprawdź swoją wiedzę za pomocą testu.

SPRAWDZIĆ
Jaką wartość kosztu użytkowania samochodu stanowiącego majątek trwały firmy o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony firmy można uwzględnić w KPIR?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa o pdof nie określa wartości limitu % kosztów możliwych do odliczenia w przypadku samochodów stanowiących majatek trwały o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Ustawa o pdof nie określa wartości limitu % kosztów możliwych do odliczenia w przypadku samochodów stanowiących majatek trwały o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Ustawa o pdof nie określa wartości limitu % kosztów możliwych do odliczenia w przypadku samochodów stanowiących majatek trwały o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Jaką wartość kosztów użytkowania prywatnego samochodu osobowego niestanowiącego majatku firmy można zaliczyć do KPIR
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art. 23 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Jaką wartość kosztów użytkowania samochodu osobowego, stanowiącego majatek firmy można zaliczyć do KPIR
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

art. 23 ust. 1 pkt 46a) u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46a) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art. 23 ust. 1 pkt 46a) u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46a) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art. 23 ust. 1 pkt 46a) u.p.d.o.f.
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów
46a) poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;

25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika;
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

Na jaki dzień należy rozliczyć różnice kursowe od wpływu należności w walucie obcej

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 24c ust 4 ustawy o pdof
Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 24c ust 4 ustawy o pdof
Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

art 24c ust 4 ustawy o pdof
Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Czy różnice kursowe wpływają na wartośc przychodu w KPIR?
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Art. 24c.ust 1 [Różnice kursowe]
Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Art. 24c.ust 1 [Różnice kursowe]
Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Art. 24c.ust 1 [Różnice kursowe]
Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
W jakim terminie przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania zaliczek na podatek dochodowy?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 44 ust 1f ustawy o pdof
Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 44 ust 1f ustawy o pdof
Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

art 44 ust 1f ustawy o pdof
Miesięczne zaliczki obliczone w sposób określony w ust. 1c i 1e podatnik jest obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień - przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
Jaka jest wysokość kwoty zmniejszającej podatek?
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

Art. 27. ust 1 [Skala podatkowa; progi podatkowe]
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w złotych:
ponad 120 000
podatek wynosi - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
do 120 000
podatek wynosi - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Art. 27. ust 1 [Skala podatkowa; progi podatkowe]
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w złotych:
ponad 120 000
podatek wynosi - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
do 120 000
podatek wynosi - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

Art. 27. ust 1 [Skala podatkowa; progi podatkowe]
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:
Podstawa obliczenia podatku w złotych:
ponad 120 000
podatek wynosi - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
do 120 000
podatek wynosi - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI
W jakiej dacie należy zaksięgować przychód z faktury wystawionej w miesiącu maju za usługę wykonaną w kwietniu, opłaconą w maju?
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 14 ust.1c ustawy o PIT
Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1c wystawienia faktury albo 2 uregulowania należności.
ODPOWIEDŹ PRAWIDŁOWA :-)

art 14 ust.1c ustawy o PIT
Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1c wystawienia faktury albo 2 uregulowania należności.
Odpowiedź nie prawidłowa:-(

art 14 ust.1c ustawy o PIT
Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1c wystawienia faktury albo 2 uregulowania należności.
DALEJ
SPRAWDZIĆ
POBIERZ WYNIKI

To nowy obszar dla Ciebie...

Udzieliłeś do 25% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić książkę przychodów i rozchodów.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 6-7-8 maja, podczas których dowiesz się wszystkich najważniejszych niuansów o KPiR.PS: Jutro wyślę Ci wideo

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Dopiero co zacząłeś....

Udzieliłeś 25-50% poprawnych odpowiedzi.

Najprawdopodobniej nie wiesz jeszcze, jak prawidłowo prowadzić książkę przychodów i rozchodów.


Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 6-7-8 maja, podczas których dowiesz się wszystkich najważniejszych niuansów o KPiR.PS: Jutro wyślę Ci wideo

Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ

Zajmujesz się już księgowością JDG

Udzieliłeś 50-75% poprawnych odpowiedzi.


Najprawdopodobniej znasz już niektóre elementy, które potrzebne, żeby prowadzić książkę przychodów i rozchodów.


Dlatego...

Czekamy na Ciebie na bezpłatnych webinariach w dniach 6-7-8 maja, podczas których dowiesz się wszystkich najważniejszych niuansów o KPiR.

PS: Jutro wyślę Ci wideo.


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
Jest nieźle :)
Udzieliłeś 75-100% poprawnych odpowiedzi.

To bardzo dobrze. Widać, że już prowadzisz KPiR.

Ale myślę, że rozumiesz, iż to nie wystarczy, aby uniknąć błędów.


A błąd w księgowości, nawet jeśli jest jeden, to najprawdopodobniej będzie skutkował karą :(


Czekamy na Ciebie na serii bezpłatnych webinariów w dniach 6-7-8 maja, podczas których dowiesz się wszystkich najważniejszych niuansów o KPiR.


PS: Jutro wyślę Ci wideo.


Nie zapomnij sprawdzić swojej poczty.

Do jutra :)
ZROBIĆ JESZCZE RAZ
13 maja o 18:00
zaczynamy pierwszy bezpłatny webinarium na temat

"KPiR od podstaw: przychody, koszty oraz rozliczania miesięczne zaliczek"

Zaznacz w swoim kalendarzu
już teraz, żeby nie zapomnieć
Made on
Tilda