Kurs "Księgowy ekspert"
Poznaj w 5 tygodni sekrety, które musi znać każdy samodzielny/główny księgowy żeby bezbłędnie prowadzić księgowość firmy
Dlaczego warto
znać zasady księgowości podatkowej?
100% firm prowadzą księgowość podatkową
Niezależnie od tego, gdzie pracujesz, musisz wiedzieć jakie operacje w firmie podlegają opodatkowaniu VAT, innym podatkom
Ogromne kary za naruszenia

Kary za nieprawidłowe prowadzenie księgowości podatkowej są olbrzymie. Trzeba być bardzo ostrożnym przy prowadzeniu księgowości podatkowej, ponieważ jest dużo miejsc, w których można popełnić błąd.
Przepisy podatkowe często się zmieniają

Bardzo trudno jest jednocześnie śledzić wszystkie zmiany dotyczące różnego rodzaju podatków. Zawsze istnieje ryzyko niezrozumienia niuansów dotyczących jakiegoś konkretnego podatku
Nowe perspektywy zawodowe

Umiejętność bezbłędnego prowadzenia księgowości podatkowej otwiera przed Tobą nowe możliwości, ponieważ dobrzy księgowi zawsze są w cenie
Autorka kursu
Magdalena Mirowska
[Teraz]
 • Księgowa, przedsiębiorca
[Kilka faktów]
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Instytutu Studiów Podatkowych prof. W. Modzelewskiego
 • Od 2008 r. prowadzi szkolenia współpracując z najlepszymi firmami szkoleniowymi w Polsce, tworząc autorskie programy szkoleniowe oraz prowadząc konsultacje z zakresu prawa podatkowego i bilansowego
 • Przeprowadziła projekty szkoleniowe, m.in. dla: Projekt MBA Comarch Kraków, KGHM, Arcelor Mittal Poland, Dr Max, Generator Produkcji Opole, Dohmeyer Construction , Centrum Usług Informatycznych Wrocław, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, X-kom, Perform Media Group, i wiele innych

 • Autorka kursu "Księgowy Ekspert"
W 5 tygodni nauczysz się
prawidłowo prowadzić księgowość podatkową i potrafisz:
Prawidłowo zarządzać księgowością w firmie
Rozumieć różne obszary księgowości, prowadzić księgowość w różnych branżach
Kontrolować
pracę kolegów
Śledzić pracę podwładnych, doradzać w skomplikowanych kwestiach dotyczących księgowości podatkowej
Pracować bez nerwów
Nie będziesz już mieć pytań, które wprowadzają w osłupienie
Podnieść poziom kwalifikacji
Aplikować na wyższe stanowisko podnieść poziom wynagrodzenia za pracę
Potwierdzić swój status eksperta
Szef będzie Cię częściej słuchać przy podejmowaniu ważnych dla firmy decyzji
Zobacz czego konkretnie się nauczysz
Poniżej znajdziesz szczegółowy opis
każdej sesji
Sesja 1. Rachunkowość jednostki
Pytania, które omówimy to:

 • Które podmioty zobowiązane są do prowadzenia "pełnej księgowości"?;
 • Na kim spoczywa odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości?;
 • Jakie zasady rachunkowości stosuje jednostka?;
 • Polityka rachunkowości jednostki;
 • Plan kont z uwzględnieniem specyfiki podmiotu;
 • Obowiązki jednostki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminy z tego wynikające;

Trwałość: 2 godziny
Sesja 2. Aktywa trwałe - klasyfikacja i ewidencja
Pytania, które omówimy to:
 • Czym są aktywa trwałe?;
 • Co stanowi wartości niematerialne i prawne?;
 • Klasyfikacja środków trwałych;
 • Jak określić wartość początkową środka trwałego?;
 • Metody amortyzacji środków trwałych;
 • Cykl życia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostce;
 • Rozliczenia w czasie
Trwałość: 2 godziny
Sesja 3. Aktywa obrotowe - klasyfikacja i ewidencja
Pytania, które omówimy to:
 • Czym są aktywa obrotowe?;
 • Gospodarka zapasami czyli obrót materiałowo-towarowy;
 • Jak zaewidencjonować zakup materiałów i towarów?;
 • Zasady wyceny rozchodu materiałów i towarów;
 • Metody kalkulacji kosztu wytworzenia;
 • Należności od nabywców;
 • Ewidencja środków pieniężnych.
Trwałość: 2 godziny
Sesja 4. Pasywa - kapitał własne - klasyfikacja i ewidencja
Pytania, które omówimy to:
 • Czym są kapitały własne jednostki?;
 • Kapitał podstawowy czyli kapitały powierzone i ich ewidencja;
 • Kapitały samofinansowania - czym są, jak powstają jak je ewidencjonować?;
 • Kapitał rezerwowy a kapitał zapasowy;
 • Ewidencja wyniku finansowego roku bieżącego;
 • Wypłata dywidendy - jak rozliczyć?

Trwałość: 2 godziny
Sesja 5. Pasywa - zobowiązania i rezerwy - klasyfikacja i ewidencja
Pytania, które omówimy to:
 • Czym są rezerwy i po co się je tworzy?;
 • Zasady rachunkowości przy tworzeniu rezerw;
 • Jak ująć rezerwy w księgach rachunkowych? ;
 • Podział zobowiązań na długo i krótkoterminowe;
 • Ewidencja kapitałów obcych (kredyty i pożyczki).
 • Zobowiązania wobec dostawców
 • Czym są fundusze specjalne?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 6. Inwentaryzacja i wycena aktywów i pasywów - obowiązek i kontrola
Pytania, które omówimy to:
 • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego;
 • Inwentaryzacja i wycena WNiP;
 • Inwentaryzacja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie;
 • Wycena inwestycji długo i krótkoterminowych ;
 • Inwentaryzacja i wycena zapasów;
 • Inwentaryzacja i wycena inwestycji krótkoterminowych;
 • Jak wycenić kapitał jednostki?;
 • Wycena bilansowa zobowiązań długo i krótkoterminowych;
 • Jak wycenić aktywa i pasywa w walutach obcych?;

Trwałość: 2 godziny
Sesja 7. Bilans - informacja o sytuacji finansowej i majątkowej jednostki
Pytania, które omówimy to:
 • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego ;
 • Czym jest dzień bilansowy?;
 • Termin sporządzenia sprawozdania finansowego;
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - jakie informacje są istotne?;
 • Co uwzględnić w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego?

Trwałość: 2 godziny
Sesja 8. Przychody z działaności operacyjnej i finansowej 
Pytania, które omówimy to:
 • Czym są transakcje ciągłe w ramach działalności operacyjnej?;
 • Ewidencja transacji dotyczących działalności operacyjnej jednostki;
 • Jakie transakcje jednorazowe wpływają na pozostałe przychody operacyjne?;
 • Jak ewidencjonować zdarzenia dotyczące pozostałych przychodów operacyjnych?;
 • Jak zaewidencjonować przychody finansowe podmiotu?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 9. Koszty działalności operacyjnej i finansowej 
Pytania, które omówimy to:
 • Koszty działalności operacyjnej w wariancie porównawczym rachunku zysku i strat;
 • Koszty działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysku i strat;
 • Czym są koszty działalności operacyjnej?;
 • Jakie wydatki stanowią pozostałe koszty operacyjne?;
 • Czym są koszty finansowe;
 • Jak prawidłowo zaewidencjonować koszty finansowe?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 10. Rachunek zysków i strat - ustalenie wyniku finasowego księgowo i podatkowo
Pytania, które omówimy to:
 • Ustalenie zysku/straty ze sprzedaży w wariancie porównawczym - segment podstawowej działalności operacyjnej;
 • Ustalenie zysku/straty z działalności operacyjnej;
 • Ustalenie zysku/straty brutto
 • Czym jest odroczony podatek dochodowy - aktywa i rezerwy?
 • Wyliczenie podatku dochodowego;
 • Jak ustalić zysk/stratę netto za rok obrachunkowy?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 11. Rachunek zysków i strat - ustalenie wyniku finasowego księgowo i podatkowo
Pytania, które omówimy to:
 • Podmioty i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych;
 • Czym jest ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT?;
 • Dwa źródła dochodów (przychodów) w podatku dohodowym od osób prawnych
 • Czym są zyski kapitałowe?
 • Dla kogo obniżona stawka podatkowa w CIT?;
 • Zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych (miesięczne, kwartalne, uproszczone) ?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 12. Przychody i koszty podatkowe, ustalenie dochodu / straty podatkowej
Pytania, które omówimy to:
 • Przychody rozpoznawane memoriałowo;
 • Czym jest ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT?;
 • Które przychody rozpoznawane są metodą kasową w CIT?
 • Jakie przysporzenia nie stanowią przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Które koszty stanowią koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?;
 • Przychody i koszty podatkowe rozliczane w czasie
 • Zeznanie podatkowe CIT-8
Trwałość: 2 godziny
Sesja 13. Podatek od towarów i usług - prawa i obowiązki podatnika
Pytania, które omówimy to:
 • Które podmioty są zobligowane do opodatkowania podatkiem od towarów i usług?;
 • Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT?;
 • Obowiązek rejestracji czyli czynny podatnik VAT?
 • Czym jest Biała lista podatników?
 • WNT i WDT;
 • Nieodpłatna dostawa towarów
 • Mechanizm podzielonej płatności kiedy jest obowiązkowy?
Trwałość: 2 godziny
Sesja 14. Podatek należny, podatek naliczony - rozliczenie z Urzędem Skarbowym
Pytania, które omówimy to:
 • Obowiązek naliczenia podatku VAT - podatek należny;
 • Prawo do odliczenia podatku VAT - podatek naliczony;
 • Ewidencje dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług
 • Jednolity plik kontrolny - ewidencja, deklaracja i dodatkowe oznaczenia
 • WNT i WDT;
 • Terminy wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług
 • Jakie sankcje grożą podatnikowi za błędy w jpk?
Trwałość: 2 godziny

UZYSKAJ NAJLEPSZE WARUNKI
 • Доступ к 10 онлайн-сессиям в записи курса на 2 мес.
Доступ к 2 дополнительным
онлайн-сессиям "Вопрос-Ответ" для разбора вопросов
 • Доступ к записям занятий в личном кабинете на 2 месяца
 • Доступ к домашним заданиям после каждой сессии (онлайн-тест + задачи) на 2 мес.
 • Доступ к бонусному пакету дополнительных материалов [ценностью 114$]
 • Доступ к закрытой группе в Telegram на следующие 365 днейСтандартная стоимость - 120.650 KZ

При оплате до 3 июля
79.499 KZ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
 • Доступ к 10 онлайн-сессиям в записи курса на 2 мес.
Доступ к 2 дополнительным
онлайн-сессиям "Вопрос-Ответ" для разбора вопросов
 • Доступ к записям занятий в личном кабинете на 2 месяца
 • Доступ к домашним заданиям после каждой сессии (онлайн-тест + задачи) на 2 мес.
 • Доступ к бонусному пакету дополнительных материалов [ценностью 114$]
 • Доступ к закрытой группе в Telegram на следующие 365 дней
 • Дополнительно
 • Обратная связь по курсу в личном кабинете от Екатерины Сазанбаевой (до 19 августа 2022 года)
 • Получение Сертификата после Итогового тестирования
 • Стандартная стоимость - 155.000 KZ

При оплате до 3 июля
98.799 KZ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

3 доступа к пакету "Стандарт"Стандартная стоимость - 265.000 KZ

При оплате до 3 июля
161.099 KZ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Dodatkowy
bonus
przy rejestracji dzisiaj do 23:59 i opłaceniu do 10 września 2022 (włącznie)

Dostęp na 365 dni do wszystkich materiałów
szkoleniowych (nagrania sesji, materiały bonusowe itp.)

Made on
Tilda